fbpx

Szanowni Państwo,

psycholog prowadzący terapię zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji o Pacjencie uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 Nr 73, poz. 763). Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Nie stosuje się go tylko w tych przypadkach, w których poważnie zagrożone jest życie lub zdrowie Pacjenta lub innych osób albo gdy tak stanowi przepis ustawy. W celu prowadzenia terapii Terapeuta musi poznać niektóre informacje o swoich Pacjentach, w tym dane osobowe w rozumieniu polskich i unijnych przepisów. Poddając się terapii, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych osobowych, które będą objęte tajemnicą i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. W związku z tym, że podczas terapii będzie Pan/Pani dzielić się z Terapeutą informacjami o szczególnym, bardzo prywatnym charakterze proszę o wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w tym także danych wrażliwych uniemożliwia przeprowadzenie terapii.

Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, jednak cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Informacje dla osoby, której dane dotyczą

 1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO – są:
  1. Psycheland Justyna Kłosowska-Belda Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 7b/6
   52-204 Wrocław
   NIP: 899 234 84 88
  2. Prywatny Gabinet Psychologiczny Agnieszka Żelwetro Ul. Kominka 9
   59-220 Legnica
   NIP: 691 154 50 55
  3. Usługi psychologiczne mgr Alicja Ordowska
   Ul. Gersona 13/10
   51-664 Wrocław
   NIP: 898 130 36 83
  4. Pracownia Psychoterapii Anna Szczepanik
   Ul. Pieszycka 7
   Wrocław
   NIP 658 194 87 54
  5. Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Katarzyna Bartak-Surówka
   Ul. Pieszycka 7
   50-537 Wrocław
   NIP:693 206 49 35
  6. Perspe.ktywa Monika Piasecka
   Ul. Pieszycka 7
   50-537 Wrocław
   NIP: 898 207 46 87
  7. Beata Janczak
   Kwiska 39/9
   54-210 Wrocław
  8. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Marta Drażyńska
   Ul. Pieszycka 7
   50-537 Wrocław
   NIP: 779-21-60-176
  9. Studio Psychoterapii PROSTO Rafał Pańko
   Pogodna 11E/60
   15-354 Białystok
   NIP: 966-066-31-19
  10. Andante Pracownia Psychologiczna Anna Michalska
   ul. Pieszycka 7
   50-537 Wrocław
   NIP: 8992313739
  11. INVENT PLUS Ewa Okręglicka-Forysiak<> Ul. Kosynierów Gdyńskich 73/1
   51-687 Wrocław
   NIP: 898 118 31 50
 2. Przetwarzanie następujących kategorii danych będzie odbywało się w następujących celach:
  1. imię nazwisko – w celu zawarcia i wykonania umowy z Terapeutą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, np. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. numer telefonu komórkowego, adres e-mail, gdy podaje ww. dane – w celu zawarcia i wykonania umowy z Terapeutą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, np. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. dane o stanie zdrowia Pacjenta, inne informacje udzielane podczas terapii – w celu przeprowadzenia terapii, na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko takie podmioty, których współpraca jest niezbędna dla prowadzenia działalności przez Terapeutę lub którym przekazanie danych stanowi wymóg obowiązującego prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby były to podmioty, które zapewniają najwyższe standardy ochrony danych. Do takich podmiotów należą m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi wsparcia IT, usługi księgowe, archiwizacyjne etc. Podmioty te mają dostęp do danych wymienionych w pkt. 3 ppkt. 1 i 2 powyżej w zakresie uzasadnionym współpracą z Administratorem, a ich udostępnienie odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania spełniającej warunki przewidziane w RODO.
 4. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  2. prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  5. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  6. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 5. Okres przetwarzania poniższych kategorii danych jest następujący:
  1. dane z pkt. 3 ppkt. a-b (dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) przetwarzane będą:
   • przez okres wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
   • przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, archiwizacji, podatkowych etc.;
  2. dane z pkt. 3 ppkt. c przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy, do czasu cofnięcia zgody, na podstawie której są przetwarzane lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o usunięcie danych.
 6. Wobec Pana/Pani nie będą automatycznie podejmowane decyzje w oparciu o zgromadzone przez Administratora dane osobowe, za wyjątkiem wysyłania powiadomień i przypomnień o zaplanowanych wizytach, jeśli taka usługa stanowi element zawartej z Państwem umowy.

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5