fbpx

W naszym ośrodku proponujemy:

Poradnictwo psychologiczne (także tu)

Porada psychologiczna nie jest sesją psychoterapeutyczną. Jest przeznaczona dla osób, które poszukują informacji, wskazówek w rozwiązaniu bieżących, konkretnych problemów życiowych dotyczących ich samych lub ich bliskich. Służy rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, przekazaniu informacji, zaplanowaniu konkretnych, realistycznych działań. Trwa do 50 minut. W razie potrzeby może być zalecone jeszcze jedno lub kilka spotkań.

Porady obejmują m.in. takie sprawy jak:

 1. trudności wychowawcze, szkolne dotyczące dzieci i młodzieży;
  • trudności w adaptacji dziecka do przedszkola, problemy z jedzeniem, zasypianiem, żądaniem kolejnej zabawki, agresywnym lub płaczliwym zachowaniem itp.
  • dziecko nadpobudliwe czy „niewychowane”?
  • kształtowanie pozytywnej samooceny
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami u dzieci , m.in. lękiem i wybuchami złości
  • wyznaczanie granic i wspólne rozwiązywanie problemów
  • skuteczne chwalenie za właściwe zachowanie i wyciąganie konsekwencji przy zachowaniach niepożądanych
  • motywowanie dziecka do nauki
 2. problemy rodzinne (rozwody, adopcje, problemy w rodzinach rekonstruowanych, samotne rodzicielstwo, problemy z dorosłymi dziećmi, problemy z rodzicami, i in.);

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, czyli im wcześniej tym lepiej

Wiek 2-5 lat

Pierwsze lata życia dziecka to najlepszy okres, w którym wcześnie zdiagnozowana dysharmonia w rozwoju ważnych życiowo funkcji (poznawczych, emocjonalnych, społecznych), daje się na ogół stosunkowo szybko usunąć, a przynajmniej znacząco zmniejszyć.

Wczesne rozpoznanie i pomoc specjalistów pozwolą wyrównać ewentualne opóźnienia rozwojowe w zakresie funkcji, które będą ważne w momencie podjęcia nauki szkolnej. Pozytywna diagnoza nie tylko wskaże przyczyny trudności, określi również mocne strony dziecka, a więc zdolności, które mogą być w przyszłości rozwijane. Praca z dzieckiem ma formę zabawową i niejednokrotnie może być, wg uzyskanych wskazówek, prowadzona przez rodziców w domu

Wiek 5/6lat

Ocena rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Szczególnie ważne dla dziecka w wieku sześciu lat jest przygotowanie (we wszystkich sferach rozwoju) na pierwszą poważną zmianę w życiu, tj. przejście ze statusu przedszkolaka do statusu ucznia. Wieloaspektowe badania rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego pomagają określić poziom przygotowania dziecka do realizacji obowiązków, jakie stawia szkoła oraz ustalić pogram oddziaływań, mający na celu ułatwienie dziecku startu w szkole. Diagnoza psychopedagogiczna daje więc szansę na wszechstronne badanie możliwości dziecka i rozpoczęcie ewentualnych działań terapeutycznych, pozwalających na wkroczenie w nowy etap aktywności (tzw. szkolny) z pozytywnym nastawieniem, a więc bez lęków i obaw.

Wiek szkolny

Najczęstszą przyczynę niepowodzeń szkolnych (u ok. 20% dzieci) stanowią specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania, określane mianem dysleksji rozwojowej. Wczesne rozpoznanie ryzyka dysleksji daje możliwość podjęcia takich oddziaływań, które zmniejszą przyszłe problemy. Odpowiednio zaplanowana pomoc i wskazówki nie tylko dla rodziców, ale także dla nauczycieli, pozwolą na tego rodzaju dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka, które będą przeciwdziałały wtórnym zaburzeniom emocjonalnym związanym z niepowodzeniami szkolnymi (lęki szkolne, agresja, wagary itp).

Naukę szkolną utrudniają także:

 • problemy z koncentracją uwagi,
 • wolne tempo pracy,
 • mniejsze możliwości intelektualne,
 • nieumiejętność uczenia się,
 • zaburzenia zachowania (m.in. ADHD).

Zespół specjalistów Psycheland diagnozuje przyczyny trudności dydaktycznych i udziela wskazówek do pracy z dzieckiem mającym kłopoty w nauce czytania, pisania, liczenia. Pomaga w rozpoznawaniu źródeł problemów i ustalaniu dalszej pracy z dzieckiem, w tym terapii pedagogicznej prowadzonej w placówce.

 

Psychoedukacja rodziców

Coaching umiejętności wychowawczych jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne zasoby. Podczas pierwszego spotkania klient i coach wspólnie ustalają zagadnienia, nad którymi będą pracować oraz wyznaczają cele i ustalają zasady współpracy.

Coaching nie jest terapią, koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Specyfika coachingu umiejętności wychowawczych polega na tym, że poza technikami typowo coachingowymi, zawiera elementy doradztwa i konsultacji. Klientem mogą być rodzice lub tylko jedno z nich. Sesje coachingowe mają charakter regularnych spotkań z jednym lub obojgiem rodziców. Jedno spotkanie trwa około godziny i 30 minut. Praca z rodzicami prowadzona jest wg zasady „kieruj dziećmi z miłością, by nauczyły się szanować siebie i umiały się zachować, kiedy ich potrzeby są sprzeczne z potrzebami innych”.

Warsztaty dla rodziców, którzy podjęli decyzję o rozstaniu:

Celem warsztatu jest zrozumienie sytuacji dziecka, uwzględnianie jego dobra w sytuacji rozpadu rodziny, pomoc w adaptacji do nowej sytuacji, szukanie źródeł wsparcia dla siebie i dziecka w sytuacji kryzysu.

Terapia Metodą Profesora Reuvena Feuersteina - Instrumental Enrichment (IE)

Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody Instrumental Enrichment umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom - uczy jak się uczyć. Terapia IE przeznaczona jest do pracy z dziećmi (od 6 r.ż), młodzieżą i dorosłymi (także z seniorami). Celem jej jest usprawnianie i uelastycznianie procesów poznawczych, co ma prowadzić do wzrostu samodzielności w procesie myślowym. Metoda adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo. Spotkania składają się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego; akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu.

 

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5